Disclaimer

Van Baal Bouw BV – laatst herzien: juni 2016

Door het verkrijgen van toegang tot deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Van Baal Bouw BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site – inclusief de tekst van deze disclaimer – zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Van Baal Bouw BV besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desondanks kan Van Baal Bouw BV niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel. Van Baal BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Van Baal Bouw BV aanvaardt met betrekking tot deze website geen aansprakelijkheid voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden, in informatie die ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, veranderen, of oneigenlijk gebruik van informatie die wordt gezonden aan Van Baal BV of aan u, het al dan niet functioneren of het foutloos functioneren, misbruik, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld, dan wel aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze internet site. Van Baal BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van naar haar dan wel door haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten. De gebruiker van deze website dient zich te onthouden van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met enige wettelijke bepaling.

Website en informatie van derden
Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). Van Baal BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Van Baal BV de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo's berusten bij Van Baal BV respectievelijk de relevante rechthebbende. Behoudens het downloaden en printen van de aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze internet site zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Van Baal BV aan derden te verstrekken, te veelvoudige en/of te verspreiden.